Algemene Voorwaarden Webshop Finnpaints

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst via de webshop
van Finnpaints tussen Finnpaints en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand, via de webshop van Finnpaints, wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld langs elektronische weg.

Artikel 2 – Aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, te vinden in
de webshop bij ieder product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
het aanbod door de consument mogelijk te maken. Finnpaints maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn
een weergave van de aangeboden producten en/of diensten, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Dit geldt ook voor kleuren.
2. De kleuren in de kleurenkaarten zijn digitaal. Dit zijn geen exacte weergaven van de uiteindelijke kleur. Er
kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan het gebruik van deze kleurenkaarten. De afgebeelde
kleuren zijn bedoeld als leidraad en indicatie. Daarnaast geeft ieder scherm zoals een pc, tablet of telefoon
een andere weergave.
3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Finnpaints niet. De prijzen zoals vermeld
in de webshop zijn steeds inclusief btw. De verzendkosten van iedere bestelling via de webshop bij een
orderbedrag tot € 150,00 zijn € 7,50 daarboven is levering franco naar een adres in NL of BE.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod,
deze algemene voorwaarden en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, ontvangt Finnpaints automatisch
de order- en betaalbevestiging van organisatie Mollie. Ook de consument ontvangt een bevestiging.
Hiermee is het aanbod van beide kanten geaccepteerd.
3. De overeenkomsten via deze webshop komen elektronisch tot stand. Mollie treft passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, Finnpaints zorgt
voor een veilige webomgeving in haar website.
4. Finnpaints kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Finnpaints op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het
product door de consument. Dit geldt enkel voor ongekleurde producten. Op kleur gemaakte producten zijn
custommade en kunnen om deze reden dan ook niet geretourneerd worden, tenzij na toestemming van
Finnpaints. Producten welke onverhoopt toch geretourneerd worden zullen dan ook niet gecrediteerd
worden.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan
Finnpaints retourneren, conform de door Finnpaints verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De
verzendkosten hiervoor zijn voor rekening van consument.
3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Finnpaints dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk
binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 5 – Klachten

1. Finnpaints staat er voor in dat de producten voldoen aan de in de webshop vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Volumeafwijkingen van op kleur gemaakte producten t.o.v. de nominale inhoud van de verpakking worden
niet verrekend. Het kleurrecept bepaalt welke hoeveelheid kleurpigment toegevoegd dient te worden. De
inhoudsmaat op het blik kan daardoor tot 10% afwijken van de netto inhoud.
3. Eventuele klachten dienen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst goederen gemeld te worden aan Finnpaints.
Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden. Finnpaints zal binnen een termijn van 5
werkdagen antwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
Finnpaints B.V. 0165-510288
Bredaseweg 212b Kvk 80402585
4873 LA Etten-Leur www.finnpaints.nl
Finnpaints binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De producten welke Finnpaints verhandelt zijn grotendeels voor behandeling van hout. Imperfecties zoals
bijv. kwasten, noesten, uittreden van hars of vocht, kleur- en glansverschillen, kleine scheurtjes welke het
gevolg zijn van de eigenschappen van hout zijn normaal en worden niet gezien als gebrek van verfproduct.
Alsmede normale vervaging ,verkleuring door de tijd en het weer. Aantasting door schimmelen, vervuiling,
algengroei en beschadigingen ontstaan door invloeden van buitenaf of door afwijkingen in houttype en
maatvoering, kunnen niet op Finnpaints worden verhaald.
5. De aansprakelijkheid van Finnpaints is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de
factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt, nooit voor kosten van enige
herstelwerkzaamheden, applicatie, montage en/of constructie. Dit door de consument betaalde
factuurbedrag wordt binnen maximaal 30 dagen terugbetaald. Finnpaints is nimmer aansprakelijk voor
gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
6. De eventuele ondeugdelijkheid van de verfproducten kan slechts worden aangetoond door een rapport van
het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van onderzoek en rapportage ten laste komen
van de consument.
7. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil welke berecht wordt
door de rechtbank te Breda. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

1. Finnpaints zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument heeft kenbaar gemaakt.
3. Finnpaints zal trachten alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst order, te leveren. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding. In geval van overmacht heeft Finnpaints het recht de overeenkomst
te ontbinden, zonder gehouden te zijn aan het betalen van een schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Finnpaints het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Finnpaints een alternatief product
aanbieden. De consument heeft recht dit product te aanvaarden of niet op het aanbod in te gaan.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Finnpaints tot het moment van
bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Gegevensbeheer

Indien koper een bestelling plaatst worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand. Deze gegevens
worden bewaard om historie voor wat betreft afgenomen producten en kleurcodes te kunnen inzien en
terugvinden bij eventuele latere bestellingen. Wanneer deze gegevens niet bekend zijn, ligt alle
verantwoordelijkheid t.a.v. een gekozen kleur bij de koper, nooit bij Finnpaints. Finnpaints zal gegevens niet
verstrekken aan derden, respecteert de privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van
persoonlijke gegevens. Finnpaints maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst welke zorgvuldig
wordt bijgehouden. Koper kan op ieder moment besluiten hier niet in te willen worden opgenomen. Wanneer dit
kenbaar wordt gemaakt aan Finnpaints, zullen de gegevens uit de mailinglijst gehaald worden. Zie hiervoor
‘privacyverklaring, cookies en disclaimer’ op de website, welke tevens is geaccordeerd door klant bij het bezoek
aan de website.


*** Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden, staan op de website en zijn gedeponeerd bij Kvk onder nr. 80402585***