Algemene Voorwaarden Webshop Finnpaints

Artikel 1 – Ondernemer

Met ondernemer wordt bedoeld Finnpaints.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst via de webshop van Finnpaints tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand, via de webshop van Finnpaints, wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld langs elektronische weg.

 Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, te vinden in de webshop bij ieder product onder de noemer technische info, veiligheidsblad en product data. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De prijzen zoals vermeld in de webshop zijn steeds inclusief btw. De verzendkosten van iedere bestelling via de webshop bedragen 10,00 euro per bestelling.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, deze algemene voorwaarden en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, ontvangt de ondernemer automatisch de order- en betaalbevestiging van organisatie Mollie. Ook de consument ontvangt een bevestiging. Hiermee is het aanbod van beide kanten geaccepteerd.
 3. De overeenkomsten via deze webshop komen elektronisch tot stand. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt tevens voor een veilige webomgeving.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Dit geldt enkel voor ongekleurde producten. Op kleur gemaakte producten zijn custommade en kunnen om deze reden dan ook niet geretourneerd worden, tenzij na toestemming van de leverancier. Producten welke onverhoopt toch geretourneerd worden zullen dan ook niet gecrediteerd worden.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 6 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de in de webshop vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal trachten alle bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst order, te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer een alternatief product aanbieden. De consument heeft recht dit product te aanvaarden of niet op het aanbod in te gaan.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten dienen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst goederen gemeld te worden aan ondernemer. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden. Ondernemer zal binnen een termijn van 5 werkdagen antwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Finnpaints – Bredaseweg 212b – 4873 LA – Etten-Leur – www.finnpaints.nl – info@finnpaints.nl – Kvk 60049898 – BTWnr NL853746412B01