Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Webshop Finnpaints

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst via de webshop van Finnpaints tussen Finnpaints en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand, via de webshop van Finnpaints, wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld langs elektronische weg.

 Artikel 2 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, te vinden in de webshop bij ieder product onder de noemer gebruiksaanwijzing, productblad en veiligheidsblad. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Finnpaints maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Finnpaints niet. De prijzen zoals vermeld in de webshop zijn steeds inclusief btw. De verzendkosten van iedere bestelling via de webshop bedragen € 10,00 per bestelling. Bij orderkosten tot € 100,00 is het tarief van € 6,95 verzendkosten van toepassing.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, deze algemene voorwaarden en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, ontvangt Finnpaints automatisch de order- en betaalbevestiging van organisatie Mollie. Ook de consument ontvangt een bevestiging. Hiermee is het aanbod van beide kanten geaccepteerd.
 3. De overeenkomsten via deze webshop komen elektronisch tot stand. Finnpaints treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt tevens voor een veilige webomgeving.
 4. Finnpaints kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Finnpaints op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Dit geldt enkel voor ongekleurde producten. Op kleur gemaakte producten zijn custommade en kunnen om deze reden dan ook niet geretourneerd worden, tenzij na toestemming van Finnpaints. Producten welke onverhoopt toch geretourneerd worden zullen dan ook niet gecrediteerd worden.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan Finnpaints retourneren, conform de door Finnpaints verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De verzendkosten hiervoor zijn voor rekening van consument.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 5 – Conformiteit en Garantie

 1. Finnpaints staat er voor in dat de producten voldoen aan de in de webshop vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Volumeafwijkingen van op kleur gemaakte producten t.o.v. de nominale inhoud van de verpakking worden niet verrekend. Het kleurrecept bepaalt welke hoeveelheid kleurpigment toegevoegd dient te worden. De inhoudsmaat op het blik kan daardoor tot 10% afwijken van de netto inhoud.
 3. Een door Finnpaints, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Finnpaints kan doen gelden.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

 1. Finnpaints zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument heeft kenbaar gemaakt.
 3. Finnpaints zal trachten alle bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst order, te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Finnpaints het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Finnpaints een alternatief product aanbieden. De consument heeft recht dit product te aanvaarden of niet op het aanbod in te gaan.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Finnpaints tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten dienen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst goederen gemeld te worden aan Finnpaints. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden. Finnpaints zal binnen een termijn van 5 werkdagen antwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Finnpaints binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, rechtbank Breda.

 Artikel 9 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 10 – AVG wetgeving

Op de website van Finnpaints is het document ‘privacyverklaring, cookies en disclaimer’ beschikbaar, welke akkoord verklaard wordt bij het bezoeken van de website en bij bestelling via webshop.

Finnpaints – Bredaseweg 212b – 4873 LA – Etten-Leur – www.finnpaints.nl – info@finnpaints.nl – Kvk 60049898 – BTWnr NL853746412B01