Ontdek de eigenschappen

  • Binnen muur en plafond
  • Binnen vloer
  • Vorstvrij bewaren

Krachtige reiniger voor gebruik in de sauna, stoom-, douche- en kleedruimten. Verwijdert kalkaanslag, is licht blekend en heeft een aangename geur.

In milde concentratie geschikt als universeel schoonmaakproduct. Geschikt voor het reinigen van hout, metaal en tegels. In sterke concentratie een krachtige reiniger die zeer geschikt is als schoonmaakmiddel om de sauna te reinigen voorafgaand aan behandeling met een van de andere Supi producten.

Hoewel het product zuur is, is het zacht en niet corrosief. Wees echter voorzichtig bij het reinigen van tegelvoegen met geconcentreerde en sterke oplossingen. Niet gebruiken in combinatie met producten die chloor bevatten.

De temperatuur van de lucht moet ten minste +5ºC zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Afhankelijk van de staat van de sauna, voeg je 0,1 tot 0,2 liter Sauna Reiniger toe aan 5 liter water. pHwaarde van de kant-en-klare oplossing: ca. 2.

Kalk oplossen: Gebruik een oplossing van 10-15%. Onverdunde Supi Reiniger kan worden gebruikt op hardnekkige kalkaanslag en vuilvlekken.

Bleken van sauna-banken: Meng met een gelijke hoeveelheid water (1:1) en laat ongeveer 15 minuten inwerken. Spoel de banken na behandeling altijd na met schoon water.

Let op! Spoel de banken na behandeling altijd na met schoon water.

Gevarenaanduidingen
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen
Algemeen : P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden.
P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie:
P261 – Inademing van damp vermijden.
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P280 – Draag beschermende handschoenen/kleding en oog/gezichtsbescherming.
P284 – Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

Reactie:
P301 + P330 + P331 – NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.
P310 – Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.

Gevaarlijke bestanddelen: 
fosforzuur
alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium chloride

EU Detergents Regulation: minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, BENZALKONIUMCHLORIDE, fosfonaten, parfums

Supi Sauna Reiniger

Vanaf  19,00

Universele krachtige reiniger voor sauna, douche-, was- en kleedruimten.

Altijd op de hoogte

Meld je aan voor acties, verf, ideeën en inspiratie

Volg het voorbeeld van vele anderen en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zo profiteer je als eerste van scherpe acties, verf, ideeën en inspiratie rondom verf.
Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid en je kan je altijd weer uitschrijven.
Newsletter